bayilik sözleşmesi

BAYİLİK SöZLEŞMESİ

Bir tarafta, Dereağzı Mahallesi, Mevsim Sk. No:12 A, 34528 Beylikdüzü / İstanbul adresine mukim, Decosa Online (Bundan sonra decosaonline.com olarak adlandırılacaktır.) ile diğer tarafta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------adresine mukim, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( Bundan sonra BAYİİ olarak adlandırılacaktır arasında, belirtilen koşullarda, BAYİİ SöZLEŞMESİ akdedilmiştir.

SöZLEŞMENİN KONUSU

Madde: 1- decosaonline.com tarafından fabrikasında veya başka yerlerde üretilen emtiaların decosaonline.com'nin pazarlama ilkeleri, talimatları, muvafakatı doğrultusunda Bayii tarafından decosaonline.com adına 3.Kişilere satılması işbu sözleşmenin konusunu teşkil etmektedir.

GENEL ŞARTLAR

Madde:2- Bayii decosaonline.com tarafından üretilen veya üretilen emtiayı decosaonline.com'den sözleşme koşullarına uygun olarak satın alıp kendi mağazasında sözleşme koşullarına ve decosaonline.com tarafından daha sonra tespit ve tebliğ edilecek sirkülerde belirtilen pazarlama ilkelerine ve şartlarına uygun olarak satmayı peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

Madde:3- decosaonline.com bayi bölgesindeki, ilin, ilçesinin nüfus yoğunluğuna göre birden fazla Bayilikler, acentelikler, komisyonculuklar, ortaklıklar kurmak; kendi adına veya 3. kişiler adına mağaza ve mağazalar açmak hakkına sahiptir. Bayii hiçbir dahili bulunmayan muamelelerden dolayı bir ücret veya komisyon talep etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Madde:4- decosaonline.com ürettiği ve ürettirdiği emtialarının Bayi ve satış şartlarını saptamak hakkına sahiptir. Bayii decosaonline.com' nin muvafakatını almadan sipariş türü, miktarını, teslim tarihi fiyatı konusunda 3. şahıslara taahhütte bulunamaz. Muvafakat alınmadan Bayii tarafından verilen taahhütlerden Bayii sorumlu olup, ihtilaf vukuunda decosaonline.com'nin hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde:5- Taraflar, decosaonline.com'nin yayınlayacağı pazarlama ilkeleri ve şartlarını içeren sirkülerin bu sözleşmenin eki olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde:6- Bayiinin satış faaliyetlerini yapabilmesi için kuracağı ofis, mağaza, işyeri, depo ile burada istihdam edeceği personelle ilgili tüm masraflar, mağaza kirası, apartman giderlerine katılım payı, elektrik ve su giderleri, işleyişleriyle ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar Bayi 'ye aittir.

Madde:7- Bayii decosaonline.com adına 3. şahıs, kuruluş ve kişilere sözleşme yapamaz, taahhüt altına giremez.

Madde:8- Bayii T.T.K.'nun Haksız Rekabet hükümlerine uymayı; aldatıcı, şaşırtıcı ticari davranışlardan kaçınmayı kabul eder. Bayii pazarlama faaliyetlerini yürütürken decosaonline.com ürünlerinin gerçek niteliklerini vurgulayarak pazarlar. Bu faaliyet esnasında rakip firmaların ürünlerini kötüleyemez. decosaonline.com ürünlerinin gerçek niteliklerini vurgulayarak pazarlar. Bu faaliyet esnasında rakip firmaların ürünlerinin gerçek niteliklerini vurgulayarak pazarlar. Bu faaliyet esnasında rakip firmaların ürünlerini kötüleyemez. decosaonline.com bu konularla ilgili Bayii denetleme hakkına sahiptir.

Madde:9- Bayii bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen 3. şahıslara devredemez. Bu sözleşmeden doğan hak ve borçları kısmen de olsa 3. şahıslara yeni ortaklara devredemez.

MALİ HüKüMLER

öDEME ŞARTLARI

Madde:12-

a) Bayii decosaonline.com'ne satışa konu emtia bedelleri ile sair hususlardan doğan borçlarını bunlara ait faturaların tanziminde decosaonline.com'nin kabul edeceği ödeme şekilleriyle ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

b) Bayii İSTANBUL sınırları dışında ise siparişlerin kendisine ulaştırmak için kullanılacak, ambar, kamyon, kargo, tren, gemi ve bunun gibi ulaşım araçlarında meydana gelebilecek hasarı peşinen kabil eder. Bayinin yazılı talimatı olmadıkça emtia sigorta edilmez. Bu konuda decosaonline.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.

c) Yetkili bayiye decosaonline.com sitesindeki satış fiyatlarından peşin alışlarda %5 iskonto, vadeli alışlarda decosaonline.com sitesinde bulunan kredi kartı komisyon oranlarındaki fiyatları uygulayacaktır. Bu iskonto ya da vadeli oranlar faturada nakit ya da kredi kartı şeklinde belirtilecektir. Bayii bu iskonto ve kredi kartı vadelerine hiçbir itiraz bulunmaksızın kabul etmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

d) Bayi'ye standart bir iskonto oranı verilmek ile birlikte, yıllık cirosuna bağlı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bayi bu değişikliği hiçbir itiraz bulunmaksızın kabul etmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

e) Yetkili Bayii peşin alışlarda ödemelerini sipariş tarihinden itibaren maksimum 7 gün içinde nakit veya kredi kartı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde:13- Yetkili Bayii sözleşme süresince en az ------------ TL değerinde mal satın almayı kabul ve taahhüt eder.

Madde:14- Fiyatların ve geçerlilik sürelerinin tespit yetkisi münhasıran decosaonline.com'ne aittir. Fiyat listeleri geçerlilik süreleri, değişiklikler, pazarlama sirkülerle duyurulacaktır.

MUACCELİYET ANLAŞMASI

Madde:15- Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir. Sözleşmenin bitiminde taraflar 30 gün önceden bir araya gelerek bu sözleşmeyi yenileyebilirler.

SöZLEŞMENİN FESHİ

Madde:16- Aşağıdaki durumlarda decosaonline.com sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir;

A) Yetkili Bayilik sözleşmenin herhangi bir maddesine uyulmaması halinde,

B) Bayinin ticari faaliyetlerinin sona ermesi veya kanunen sona erdirilmesi, Bayinin işletmesinin devri halinde, itibarı ortadan kalkması veya kanunen sona erdirilmesi halinde, decosaonline.com tarafından istenilen teminatların verilmemesi halinde, sözleşmenin eki mahiyetindeki sirkülerde belirtilen pazarlama taahhütlerine uyulmaması halinde decosaonline.com sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı doğduğunda, fesih şifahi olarak dahi bildirilebilir. Bu taktirde, taahhütlü bildirim ya da noter bildirimi, şifahi fesih beyanının teyidi mahiyetindedir. Sözleşmenin fesih ve sona ermesi halinde, şifahi veya yazılı bildirimin Bayiye ulaşmasından itibaren Bayii decosaonline.com Bayisi sıfatını kullanamaz.

KESİN DELİL ALINMASI

Madde:17- Hukuk mahkemesi yasası 287.maddesi gereğince, taraflar bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilafta decosaonline.com'nin Bayii ile ilgili tuttuğu kart, fiş, irsaliye, bilgisayar dökümü gibi belgelerin kesin delil olduğunu, aksinin decosaonline.com tarafından imzalanmamış belgeler ile ispat edilebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

TEBLİGAT ANLAŞMASI

Madde:18- Tarafların sözleşme başlangıcında belirtilen adreslerin kanuni adresleri olup, bu adreslere yapılacak olan tebligatlar bila olarak dönmesi halinde tebligat yapılmış sayılır.

YETKİLİ ANLAŞMASI

Madde:19- Taraflar arasında ihtilaf halinde decosaonline.com hükmi şahsiyetinin muamele merkezinin bulunduğu yetki İstanbul Adliyeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.